Loading...
Facebook Google
X
Stiahnite si
ZDARMA
ukážky kníh
Brandon Bays

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - predaj vstupeniek

Spoločnosť Journey, s. r. o.,Podpriehradná 3/A 821 07 Bratislava, (ďalej len "dodávateľ") vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktoré upravujú vzťahy medzi majiteľom kúpenej vstupenky a Journey, s.r.o.

1. Základné údaje

Dodávateľ: Conscious Company Ltd.
t/a The Journey
PO Box 356, Bridgend, CF31 9NS, UK

Kontaktné údaje:
Telefón:+421 903 241 255, +421 903 462 093
Email: info@brandonbays.sk
Na emaily odpovedáme zvyčajne do 24 hodín, najdlhšie však do 3 pracovných dní.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Barclays Bank
IBAN : GB46 BARC 201225 5440 5388
Swift Code: BARCGB22

2. Objednávka tovaru

Záujemca si môže objednať Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.brandonbays.sk alebo osobne na mieste prevádzky spoločnosti Journey, s.r.o.
Potom, čo si zákazník vyberie daný tovar, vytvorí elektronickú objednávku. So všetkými náležitosťami obchodu je oboznámený pred odoslaním objednávky. Odoslaním objednávky potvrdzuje zákazník svoju vôľu uzavrieť obchod za všeobecne známych obchodných podmienok. Odoslaná objednávka na tovar je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.
Ihneď po prijatí objednávky potvrdí správca eshopu zákazníkovi na kontaktný mail prijatie objednávky a inštruuje ho o ďalších krokoch (platba, dodanie vstupenky)

2.2  Zrušenie objednávky
Zákazník i dodávateľ môžu bez udania dôvodov zrušiť objednávku zákazníka až po potvrdení objednávky dodávateľom. V prípade zrušenia objednávky dodávateľom v zásade uvedie dôvod, prečo nie je objednávku možné potvrdiť. Kľúčové pre definitívne potvrdenie objednávky je pripísanie platby na účet dodávateľa. Zrušenie objednávky po okamžiku uzavretia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.
Rezervácia, pokiaľ dodávateľ neurčí inak, je platná 7 dní od jej uskutočnenia.

2.3 V prípade, že ste si na internetovej stránke www.brandonbays.sk zarezervovali a alebo zakúpili vstupenku a zároveň ste ju cez internet aj zaplatili máte právo v lehote do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, t.j. úhrady ceny vstupenky, nie však neskôr ako 24 hodín pred začiatkom podujatia, od zmluvy s dodávateľom písomne odstúpiť. Písomné odstúpenie spolu s relevantným dokladom o úhrade (detail platby) musí byť doručené spoločnosti Journey, s.r.o. prostredníctvom poštovej zásielky na adresu Journey, s.r.o. Podpriehradná 3/A, 821 07 Bratislava alebo osobne po dohode s dodávateľom. V takom prípade bude cena vstupného zákazníkovi vrátená v plnom rozsahu.

V prípade zakúpenia vstupenky inak ako na internetovom obchode www.brandonbays.sk nie je možné od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného v plnej výške za hore uvedených podmienok v prípade že sa podujatie na ktoré bolo vstupné zakúpené uskutoční. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného v prípade nevyužitej vstupenky.

2.4 V prípade zrušenia podujatia, na ktoré si zákazník zakúpil vstupenku, bude zákazník informovaný písomne emailom, po prípade telefonicky, a bude mu podrobne opísaný spôsob vrátenia uhradeného vstupného.

2.5 V prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka a teda storna zaplatenej vstupenky sú podmienky vrátenia zaplatených vstupeniek nasledovné:

Storno podmienky:
Najneskôr do 30 dní pred začiatkom seminára – zaplatená čiastka je vratná po odpočítaní 10 % administratívneho poplatku.
Menej ako 30 dní pred začiatkom seminára – zaplatená čiastka je nevratná s možnosťou použitia zaplatenej sumy na rovnaký seminár v budúcnosti.

3. Zaslanie tovaru

Informáciu potvrdzujúcu úhradu dostane každý zákazník na svoj kontaktný mail ihneď po spárovaní prijatej platby.

3.1 Dodacia doba
Objednané vstupenky budú dodané najneskôr do 48 hodín po pripísaní platby na účet dodávateľa. O tejto skutočnosti bude zákazník ihneď informovaný. Vstupenky sa považujú za doručené dňom odoslania potvrdzujúceho emailu.

3.2 Spôsob úhrady ceny za tovar
Zákazník po tom čo vystaví objednávku dostane podrobné inštrukcie o spôsobe platby. Predpokladá sa, že peniaze budú prevedené na účet dodávateľa bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Rozhodujúcim okamihom sa stáva moment pripísania dlžnej sumy na účet dodávateľa.

3.3 Prevzatie tovaru
Vzhľadom k nehmotnej podstate tovaru sa prevzatím rozumie odoslanie potvrdenia o úhrade a pripísaní platby za tovar na účet dodávateľa. Jednoduchou evidenciou v odoslaných a vygenerovaných vstupeniek je možné preukázať takéto dodanie. Vo výnimočných prípadoch je možné nakúpiť vstupenky osobne na adrese dodávateľa.

3.4 Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom
Akákoľvek komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom sa uskutočňuje prioritne elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

4. Osobný odber tovaru

Vo dohodnutých prípadoch je možný osobný odber a platba vstupeniek na adrese dodávateľa. Takto predávané vstupenky sú predávané za ceny uvádzané na stránke brandonbays.sk a jej eshopu. V prípade osobného odberu zákazník neuskutočňuje žiadnu rezerváciu ani objednávku prostredníctvom eshopu.
V prípade osobného odberu tovaru v mieste odberu sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

5. Reklamačný poriadok

V prípade že zákazníkovi boli zaslané vstupenky v rozpore s potvrdenou objednávkou, má právo na napravenie chyby. Nesprávne vygenerované vstupenky budú zmazané z databázy a novo vygenerované vstupenky budú zákazníkovi ihneď zaslané. Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar zakúpený v intenetovom obchode brandonbays.sk je potrebné v najbližšej možnej dobe zaslať na kontaktný email info@brandonbays.sk žiadosť o nápravu. V predmete správy je potrebné uviesť reklamácia + číslo objednávky. Najneskôr do troch pracovných dní zákazník dostane informáciu o ďalšom postupe reklamácie. Dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie a následne vyrozumie zákazníka telefonicky alebo emailom o spôsobe riešenia reklamácie. Následne budú zákazníkovi zaslané vstupenky v súlade so záverom reklamácie.

Stratu alebo krádež vstupenky je povinný zákazník oznámiť dodávateľovi na kontaktný email info@brandonbays.sk

6. Ochrana dát, osobných údajov

Spoločnosť Journey, s.r.o ako organizátor seminára a predajca vstupeniek v súlade s ust.§ 10 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/emailový kontakt, príp. titul, a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov zákazníkov a dodávateľa, na účely zdokumentovania jednotlivých seminárov, ako aj na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu) spoločnosti Journey, s.r.o. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné.

Zakúpením vstupenky udeľuje zákazník v zmysle ust. § 7 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti Journey, s.r.o. súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedený účel. Práva zákazníka podľa ust. § 20 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.
Spoločnosť Journey, s.r.o. sa zaväzuje že získané osobné údaje v súlade s ust. § 15 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

Spoločnosť Journey, s.r.o. sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 18 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.
Zakúpením vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na seminár vyjadruje zákazník súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Journey, s.r.o.

ZISTI VIAC

Conscious Company Ltd.
t/a The Journey

PO Box 356
Bridgend CF31 9NS
UK
© Copyright 2016, The Journey - all rights reserved.
design by MMP, code by The Journey